شيوع عوامل خطرساز بيماري شريان کرونری و تاثير راهنماييهاي اصلاح سبک زندگي

سالانه حدود ۵۱ ميليون و ۱۰۰ هزار مورد مرگ در جهان رخ
مي دهد که از اين تعداد، حدود ۱۲ ميليون و ۷۷۵ هزار مورد مرتبط
با بيماريهاي قلب و عروق است [ ۱]. در ايران سالانه حدود
۹۰ هزار مرگ بهدليل اين بيماري رخ ميدهد [ ۲]. طي دهههاي
اخير کشورهاي پيشرفته توانستهاند با اقدامهاي پيشگيرانه،
مرگ ومير بيماريهاي قلبي- عروقي را بهمقدار قابلملاحظهاي
کاهش دهند. بهطوريکه بين سال ۱۹۶۰ تا سالهاي اخير،
مرگومير ۶۰ % کاهش يافته است. اين کاهش در کشورهاي
اسکانديناوي، ايرلند، اسپانيا و پرتقال حدود ۲۰ تا ۲۵ % گزارش
شده است.

برای دیدن متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

CAD_13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *