بلاگ

بیماری های قلبی

مهمترین علت پیدایش بیماری های قلبی -عروقی، تصلب شرایین می باشد. تصلب شرایین سبب می شود که سرخرگ های گوناگونی که به سمت های مختلف بدن خون می رسانند، بهتدریج …

Read More